WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door verder te surfen op deze site aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.

De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige waarop men zich kan beroepen tijdens de volledige gebruiksperiode van de site en tot een nieuwe versie hem vervangt.

Deze site heeft tot doel:

 • Het publiek informatie te verstrekken over zijn maatschappelijk doel, de verschillende evenementen en vergaderingen die worden georganiseerd, en nieuws over zijn activiteit;
 • Contact te kunnen maken.

Artikel 1 – Wettelijke informatie

De uitgever van de site is: Cfdp Verzekeringen, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.692.240 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 62 rue de Bonnel, Immeuble l’Europe, 69003 Lyon, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder nummer 958 506 156 02046 (hierna “de Uitgever”).

Vennootschap waarop de verzekeringswet van toepassing is en die onderworpen is aan de Bedrijfseconomische toezichthouder (ACPR), 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75 436 PARIS CEDEX 09 .

Met een filiaal in België: CFDP VERZEKERINGEN BELGIUM, Square des Conduites d’Eau 7-8 (Bâtiment H), 4031 LIEGE, BCE 0760.541.663, erkend door de Nationale Bank van België (Boulevard de Berlaimont 14 te 1000 BRUSSEL) onder nummer 2673 voor tak 17.

Cfdp Verzekeringen is erkend voor het uitoefenen van zijn activiteiten op het gebied van rechtsbijstandverzekeringen:

 • In Frankrijk
 • onder de vrijheid van vestiging in België,
 • onder de vrijheid van dienstverlening in Italië, Nederland, Spanje, Luxemburg en België.

Telefoon: +33 (0)4 26 04 12 50 – E-mail: contact@cfdp.fr

Fiscaal identificatienummer (btw): BE 0760.541.663

Publicatiedirecteur: Laurent Des Brest, beheerder

1.2. De host van de Site (hierna “de Host”) is: OVH, SAS met een kapitaal van € 10.000.000, ingeschreven bij het RCS van Roubaix – Tourcoing onder nummer 424 761 419 00045, APE-code 6202A, gevestigd te 2 Rue Kellerman – 59100 ROUBAIX.

Tel: 08 203 203 63 / indigonummer (0,118 €/min)

 

Artikel 2 – Informatie over de producten en diensten

De informatie op de Site kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De uitgever zal ernaar streven deze bij te werken naarmate de ontwikkelingen in de producten en diensten die door hun respectieve verzekeringsmaatschappijen aan hen worden meegedeeld, en op basis van mogelijke wettelijke of regelgevende ontwikkelingen.

Artikel 3 – Inhoud van de site

Alle handelsmerken, logo’s, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, beelden (al dan niet geanimeerd), videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die gebruikt kunnen worden voor de werking van deze site en meer in het algemeen alle elementen die op de site gereproduceerd of gebruikt worden, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een gedeelte van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt nadat hij kennis heeft gekregen van een dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij een dergelijk gebruik aanvaardt en afziet van een procedure.

Verzoeken om reproductie en weergave kunnen via het contactformulier aan Cfdp Verzekeringen worden gericht. Een verzoek staat niet gelijk met een machtiging als er geen uitdrukkelijke machtiging is, ook niet als er geen antwoord komt ondanks verscheidene opeenvolgende verzoeken.

Artikel 4 – Beheer van de site

Voor het goede beheer van de site kan de uitgever op elk moment:

 • de toegang tot de hele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of bepaalde delen ervan beperken tot een bepaalde categorie internetgebruikers;
 • alle informatie verwijderen die de werking van de site kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of ethische regels;
 • de site opschorten om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De uitgever kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging in de bijwerking, een fout en/of een weglating in de inhoud van een of meer pagina’s van de Site.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing, defect, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functies wordt verhinderd.

U bent zelf verantwoordelijk voor de apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het Internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:

 • als gevolg van het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via het Internet;
 • als gevolg van uw niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade die aan u, derden en/of uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site en u ziet af van enige vordering tegen de uitgever hiervoor.

Indien de uitgever het voorwerp is van een minnelijke of gerechtelijke procedure ten gevolge van uw gebruik van de site, kan hij een vordering tegen u instellen tot vergoeding van alle schade, sommen, vonnissen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

Artikel 6 – Hyperlinks

6.1. De Site bevat hyperlinks die de gebruiker naar andere websites leiden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die via zijn site toegankelijk is door middel van deze hyperlinks. De uitgever kan niet garanderen dat de informatie juist, bijgewerkt, actueel en eerlijk is; dat is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en/of eigenaars van de betrokken websites.

6.2. Cfdp Verzekeringen geeft toestemming voor de creatie van hyperlinks naar de inhoud van zijn site, op voorwaarde dat:

 • de link naar de Site toegankelijk is door een nieuw venster/tab te openen. Elke reproductie van elementen van de site op een site van een derde door middel van opneming, framing, inlining of een ander procedé van dezelfde aard is strikt verboden.
 • de “title”-tag van de link cfdpinsurance.be vermeldt en dat de bron duidelijk op of bij de link wordt vermeld.
 • de link niet gebruikt wordt voor commerciële of reclamedoeleinden.

De hierboven gegeven toestemming geldt niet voor websites die informatie van gewelddadige, pornografische of xenofobe aard verspreiden en/of die in sterkere mate de gevoeligheden van het grote publiek kunnen kwetsen.

6.3. Indien u, ondanks onze nalezing en controles, op de Site informatie vindt die ofwel foutief is, ofwel waarvan de inhoud mogelijk beledigend is voor de menselijke waardigheid, of in strijd is met werken die beschermd zijn door auteursrechten en/of handelsmerken (of logo’s), kunt u dit melden aan de redacteur van de Site.

Artikel 7 – Foto’s en afbeeldingen van producten

De foto’s van de producten bij hun beschrijving zijn niet contractueel en verbinden de uitgever niet.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

De huidige gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Lyon, onder voorbehoud van een specifieke toekenning van bevoegdheid die voortvloeit uit een bijzondere wetgevende of reglementaire tekst.

Artikel 9 – Contact

Als u vragen hebt of informatie wenst over de op de site gepresenteerde producten, of over de site zelf, kunt u contact met ons opnemen via het formulier.