Privacybeleid

Mededeling inzake gegevensbescherming

CFDP VERZEKERINGEN BELGIUM(1), het Belgische filiaal van CFDP ASSURANCES, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel in Lyon (69003), Immeuble l’Europe, 62 rue de Bonnel, (“wij” of “ons”), hecht als verantwoordelijke voor de verwerking veel belang aan de bescherming van en het respect voor uw privéleven. Deze mededeling is bedoeld om u op de hoogte te brengen van onze praktijken in dit verband. Het schetst onze verantwoordelijkheden en uw rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van uw persoonlijke informatie.

Wij informeren u op duidelijke en transparante wijze, zowel bij het opstellen van een offerte als bij het sluiten van een contract, met name over het doel waarvoor uw gegevens zullen worden gebruikt, het facultatieve of verplichte karakter van uw antwoorden op de formulieren en uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.

 1. De persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verzamelen uw gegevens alleen voor expliciete, legitieme en specifieke doeleinden in verband met onze verschillende activiteiten en gebruiken de persoonsgegevens die wij voor onze activiteiten nodig hebben om u gepersonaliseerde producten en diensten van hoge kwaliteit te kunnen leveren.

We kunnen verschillende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen, waaronder:

 • identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, postadres en e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, leeftijd of handtekening)
 • identificatie- en authentificatiegegevens, met name bij het gebruik van onze onlinediensten (technische logboeken, computersporen, informatie over de veiligheid en het gebruik van de terminal, IP-adres)
 • bankgegevens (bankgegevens, informatie over domiciliëringen/cheques/overschrijvingen)

We kunnen ook de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken in het kader van de uitvoering van uw verzekeringscontracten en de behandeling van uw schadeclaims:

 • gezinssituatie (burgerlijke staat, huwelijksstelsel, aantal kinderen);
 • informatie over opleiding en tewerkstelling (opleidingsniveau, functie, naam van de werkgever, bezoldiging);

We kunnen bijzondere en gevoelige gegevens verzamelen indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen:

 • gezondheidsgegevens (voor het beheer van uw schadeclaims indien nodig)
 • gegevens met betrekking tot overtredingen, strafrechtelijke veroordelingen en daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (voor het beheer van uw schadeclaims indien nodig).

Behalve wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, verwerken wij nooit gegevens die betrekking hebben op uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst, levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens, seksleven of seksuele geaardheid.

De gegevens die wij gebruiken kunnen rechtstreeks bij u worden verzameld of uit de volgende bronnen worden verkregen om onze gegevensbestanden te verifiëren of te verbeteren:

 • publicaties/databanken die door officiële instanties beschikbaar worden gesteld (Publicatieblad)
 • verzekerde bedrijven of onze dienstverleners;
 • derden, zoals commerciële inlichtingendiensten, fraudebestrijdingsorganisaties, overeenkomstig de regelgeving inzake gegevensbescherming en inzake de bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering (LCB-FT);
 1. Bijzondere gevallen van indirecte verzameling van persoonsgegevens:

Cfdp Verzekeringen kan informatie over u verzamelen, ook al bent u geen klant van Cfdp Verzekeringen.

De volgende lijst (die niet volledig is) bevat voorbeelden van persoonsgegevens die door Cfdp Verzekeringen worden verzameld van niet-klanten, zoals:

 • prospects, garanten, agenten;
 • wettelijke vertegenwoordigers, bedrijfsfunctionarissen en gemachtigde personen van een bij Cfdp Verzekeringen verzekerde of te verzekeren rechtspersoon;
 • begunstigde eigenaars en aandeelhouders van een rechtspersoon die bij Cfdp Verzekeringen verzekerd is ;
 • begunstigden in contact met een verzekerde van Cfdp Verzekeringen;
 • werknemers van onze dienstverleners ;
 • informatie over de andere partij die in de loop van een schadeclaim is meegedeeld ;
 1. De basis waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken:
 2. Voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan verschillende wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen, waaronder:

 • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ;
 • antwoorden op officiële verzoeken van naar behoren gemachtigde openbare of gerechtelijke autoriteiten.
 1. Ons in staat stellen een contract met u uit te voeren of u precontractuele informatie te verstrekken

Wij of onze distributeurs gebruiken uw persoonsgegevens om onze contracten aan te gaan, te beheren en uit te voeren, waaronder:

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen bij het aanvragen van een verzekering;
 • de inschrijving (met name via elektronische handtekening) op door Cfdp Verzekeringen verdeelde producten en diensten;
 • in het kader van het beheer van klantenrelaties, met name:
  • beheer en uitvoering van producten en diensten;
  • evaluatie van uw behoeften en kennis;
 • producten of diensten leveren aan verzekerde bedrijven waarvan u werknemer of klant bent.
 1. Ons in staat stellen onze legitieme belangen na te streven

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten uit te voeren en te ontwikkelen, om onze risicobeoordeling te optimaliseren en om onze wettelijke belangen te behartigen, onder meer ten behoeve van:

 • IT-beheer, met inbegrip van infrastructuurbeheer (bv. handelsplatforms) en bedrijfscontinuïteit, met inbegrip van persoonlijke veiligheid;
 • preventie van fraude en misbruik (veiligheidsmaatregelen, controle van ongebruikelijke transacties)
 • dekking;
 • opstellen van geanonimiseerde statistische modellen, tests, voor onderzoek en ontwikkeling, om het risicobeheer van Cfdp Verzekeringen te optimaliseren of om ons aanbod te verbeteren;
 • opstellen van tevredenheidsonderzoeken;
 • personalisering van de commerciële aanbiedingen van Cfdp Verzekeringen:
  • door de kwaliteit van verzekeringsproducten of -diensten te verbeteren;
  • door u producten of diensten aan te bieden die overeenkomen met uw situatie en profiel zoals wij die omschrijven.
 • Deze commerciële voorstellen kunnen worden gedaan door:
 • het segmenteren van prospects en klanten;
 • het aanpassen van de producten of diensten die wij u aanbieden, rekening houdend met de producten of diensten die u reeds bezit of gebruikt en met de gegevens waarover wij beschikken;

 

 1. Om uw keuze te respecteren wanneer wij uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking

In sommige gevallen is toestemming nodig om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

 • wanneer de hierboven beschreven doeleinden resulteren in een geautomatiseerd besluitvormingsproces met rechtsgevolgen, dat u betreft of dat u in aanmerkelijke mate treft, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte brengen van de achterliggende reden en het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking;
 • indien wij verwerken voor andere doeleinden dan die beschreven in Sectie “c.”, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en, indien nodig, uw toestemming vragen.
 1. Ontvangers met toegang tot uw persoonlijke gegevens:

Om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, maken wij uw persoonsgegevens alleen bekend aan:

 • personeel dat belast is met het sluiten, beheren en uitvoeren van contracten binnen de entiteiten van Cfdp Verzekeringen (2)
 • dienstverleners en onderaannemers die namens ons diensten verlenen;
 • onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars;
 • financiële, gerechtelijke overheidsinstanties of staatsagentschappen, op verzoek voor zover toegestaan door de regelgeving;
 • bepaalde gereglementeerde beroepen, zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, controlerende accountants, verzekeringsassistenten, bevoegde rechtbanken en gerechtsambtenaren.
 1. Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie:

Cfdp Verzekeringen is uitsluitend in Frankrijk en België actief en ontwikkelt alleen in bepaalde Europese landen een activiteit in het kader van de regeling voor het vrij verrichten van diensten.  Alle verzamelde gegevens worden verwerkt op Frans grondgebied of in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie.

In geval van overbrenging van de Europese Unie naar een niet-lidstaat (bv. Monaco)

 • indien de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd waarin wordt erkend dat dat land een niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft dat gelijkwaardig is aan het door de EU-wetgeving geboden niveau, zullen uw persoonsgegevens op die basis worden doorgegeven;
 • indien het beschermingsniveau door de Europese Commissie niet als gelijkwaardig is erkend, beroepen wij ons ofwel op een afwijking die op de situatie van toepassing is (bv. de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract), ofwel op de toepassing van een van de passende garanties om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen (door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften).

Om een kopie van deze teksten te krijgen of om te weten te komen hoe u er toegang toe kunt krijgen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen zoals aangegeven in punt g.

 1. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens:

 • In het geval van de verzekerden, voor het merendeel van de op hen betrekking hebbende informatie, voor de duur van de contractuele relatie en voor maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie of het beheer van een vordering in verband met de verzekeringsovereenkomst.
 • In het geval van prospects worden de gegevens 3 jaar bewaard vanaf de datum van inzameling of het laatste contact met ons.
 • Voor de tijd die nodig is om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de verzekeraar te voldoen, wanneer de gegevens voor deze doeleinden verzameld worden.
 • Voor de periode die nodig is om aan operationele eisen te voldoen, zoals het goede beheer van uw schadedossiers.
 • Voor de tijd die nodig is om op verzoeken van de toezichthouder te antwoorden.
 1. De rechten die u kunt uitoefenen:

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving hebt u verschillende rechten, namelijk:

 • Recht van inzage: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens.
 • Recht op verbetering: indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat zij dienovereenkomstig worden gewijzigd.
 • Recht op gegevenswissing: u kunt vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden, voor zover de wet dat toestaat.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen hebt u het recht om een tijdelijke bevriezing van het gebruik van sommige van uw gegevens te vragen. Zij zullen niet meer gebruikt worden, maar wel bewaard.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden, met inbegrip van de profilering in verband met deze prospectie (verzamelen van uw gegevens waardoor ze verwerkt en geanalyseerd kunnen worden).
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, in voorkomend geval hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, aan u te laten terugbezorgen of, indien technisch mogelijk, aan een derde over te dragen;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of als u de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:  Cfdp Verzekeringen, functionaris voor gegevensbescherming, 62 rue de Bonnel, Immeuble l’Europe – 69003 Lyon, of per e-mail op  dpd@cfdp.fr. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen, en uiterlijk binnen één (1) maand, wat kan worden verlengd tot drie (3) maanden in het geval van complexe verzoeken. In geval van blijvende onenigheid hebt u de mogelijkheid zich te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be):

 • op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • per telefoon: Tel: +32 2 274 48 00 Fax. + 32 2 274 48 35
 • of per e-mail naar: contact@apd-gba.be

De betrokkene kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Als u niet langer ongevraagde telefonische reclame (direct marketing) wenst te ontvangen, kunt u zich gratis laten registreren op de “Bell me niet meer”-lijst:

 • via de website dncm.be
 • per telefoon: +32 (0)2 302 26 17
 • of per post aan DNCM (DO NOT CALL ME), op het volgende adres: Z.1 Research Park, 120 – 1731 Zellik.
 1. Veiligheid van uw persoonsgegevens

De veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens van onze verzekeringnemers en prospects is voor ons van het allergrootste belang. Daarom verbinden wij ons ertoe uw persoonsgegevens te verwerken met behulp van passende technische en organisatorische beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen.

Houd er echter rekening mee dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat wij de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie via het internet niet kunnen garanderen.